Rekruttere bøssebærere
Portal for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Kirkens Nødhjelps hovedsideee
Til kirkensnødhjelp.no Gi nå! Privat Gi nå! Bedrift

Rekruttere bøssebærere

Hva gjør du hvis ikke alle husstandene får besøk av bøssebærer? Det er ikke godt å kjenne på at det kanskje sitter folk og venter som ikke har fått besøk. Full dekning av rodene kan være et realistisk mål for de fleste menigheter. Det er viktig at flest mulig mennesker innenfor menigheten får mulighet til å gi. Les mer her.

Ved at hele menigheten går med bøsse viser menigheten at den er aktiv og levende til stede i nærmiljøet samtidig som den tar et globalt ansvar.

Når man har god oversikt over rodene er det enkelt å regne ut hvor mange bøssebærere det er behov for. Fasteaksjonen er en landsdekkende dør-til-dør-aksjon og Kirkens Nødhjelp annonnserer med at bøssebærerne kommer både på TV og andre medier i ukene før aksjonen og det er derfor viktig at flest mulig husstander blir besøkt og får muligheten til å gi.

For medlemmer i menigheten kan det være en velkommen arena for å komme inn i felleskapet i menigheten, og således føle seg inkludert.

Å gå med bøsse er en flott arena for å praktisere kristen livsstil, og er kristen tro i praksis. Vi er del av en verdensvid kirke. Å jobbe med fasteaksjonen og å gå med bøsse er veldig konkret. Det handler om å gjøre en innsats for verdens fattige. Våre brødre og søstre i sør trenger oss. Gjennom dette arbeidet står vi sammen med dem i kampen mot fattigdom og urettferdighet

Hvor mange bøssebærere trenger vi?

 • Få oversikt over antall roder.
 • Dere må minst ha like mange bøssebærere som roder. Der hvor bøssebærerne er under 18 år, må to gå sammen på samme rode, NB! med hver sin bøsse.
 • Er bøssebærerne mellom 15 og 18 år anbefales det at hvert bøssebærerteam har med seg en voksen.
 • Er bøssebærerne under 15 år må de følges av en voksen.

Få oversikt over alderen på de unge bøssebærerne, og da ser dere enkelt hvor mange ekstra bøssebærere dere trenger for å få full rodedekning. NB! husk å bestille nok bøsser.

Hvem andre enn konfirmanter kan være bøssebærere?

 • Kirkegjengerne
 • Menighetsrådet
 • Ansatte i menigheten
 • Bibelgrupper, misjonsforeninger og alphagrupper
 • Kor
 • Y's Men, seniorgrupper
 • Konfirmantforeldre
 • Fjorårskonfirmanter
 • Faddere. Vi gir faddere og fadderbarn en mulighet til fellesskap og felles engasjement. Kristen tro i praksis.
 • Barnegrupper
 • Speidere
 • Ten-Sing, KRIK og andre ungdomsklubber
 • Idrettslag og kulturskolen
 • Studenter og studentforeninger
 • Fjorårets bøssebærere som sa seg villig til å gå igjen

Hvorfor voksne bøssebærere er gull

Det er mange gode grunner til at man burde satse på å rekruttere voksne bøssebærere:

 • Det gir trygghet for barn og ungdom å gå sammen med en voksen.
 • Unge trenger gode forbilder. Voksene bøssebærere viser dem kristen livsstil og kristen tro i praksis.
 • Det gir legitimitet til aksjonen og mer penger i bøssa.
 • Det gir samhold i menigheten at flere grupper gjør noe sammen.
 • Det gir muligheten for at konfirmantforelde blir bedre kjent med menigheten.
 • Det synliggjør hele menigheten og deres arbeid i lokalsamfunnet.

Hvordan verve bøssebærere?

 • Ta personlig kontakt via telefon eller ansikt til ansikt for å få størst mulig engasjement
 • Vær tidlig ute med informasjon til konfirmanter og foreldre.
 • Gjør det obligatorsik for alle konfirmanter å stille med en voksen og informér foreldrene tidlig om at dette er en del av det å være konfuirmantforelder. Mange menigheter har hatt suksess med dette!
 • Ta tidlig kontakt med skolen og andre fritidsaktiviteter for å sørge for at konfirmantene er ledige på aksjonsdagen og ikke forventes å delta på konkurrerende aktiviteter.
 • Be menighetsrådet og alle ansatte om å stille som bøssebærere sammen med konfirmantene.
 • Informér om behovet for bøssebærere i kunngjøringer, kirkekaffen og andre arenaer.
 • Legg ut lister i våpenhuset, kirkekaffen etc. slik at folk kan melde seg som bøssebærere. Gå rundt og verv ansikt til ansikt, dette er veldig effektivt. Sørg for at det står noen navn på listen fra før for å senke terskelen!
 • Mange konfirmanter har hatt en positiv opplevelse og ønsker å være bøssebærer igjen. Be fjorårets konfirmanter stille ved å sende sms eller gjennom facebook.'
 • Henvend dere til andre grupper i lokalmiljøet

Lokale menigheter i felles aksjon

Økumenisk samarbeid kan styrke bånd mellom ulike kirkesamfunn og uttrykke enhet om grunnleggende kristne verdier. I tillegg kan et samarbeid være ressursbesparende, læringsrikt og hyggelig. Under aksjonen deltar følgende av Kirkens Nødhjelps oppdragsgivere aktivt:

 • Den norske kirke
 • Den Evangelisk Lutherske Frikirke
 • Det Norske Baptistsamfunn
 • Metodistkirken

Også blant oppdragsgiverne Frelsesarmeen, Pinsebevegelsen i Norge, Det Norske Misjonsforbund og De Frie Evangeliske Forsamlinger er mange engasjert i aksjonen.